Bakuna — Simple at Tiyak na Proteksiyon

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Graphics 101.jpg

Nagbibigay ng proteksiyon ang mga bakuna laban sa maraming mapanganib na sakit. Kung ang mga health worker ay hindi nagbabakuna sa inyong nayon, dalhin ang inyong mga anak sa pinakamalapit na health center para mabakunahan. Mas mabuting mabakunahan sila habang malusog pa sila kaysa ipagamot silang maysakit o naghihingalo na. Kadalasang libre ang pagbabakuna.


Ang pinakamahahalagang bakuna sa mga bata ay:

  • D.P.T., para sa dipterya, masasal na ubo (pertussis) at tetano. Para sa ganap na proteksiyon, nangangailangan ang bata ng tatlong iniksiyon: Una sa 2 buwang gulang, pangalawa sa 3 buwang gulang at pangatlo pagkaraan ng 1 taon. (Ang iba't ibang bansa ay gumagamit ng kanya-kanyang palatuntunan.)
  • Polyo (paralisis sa bata). Ang bata ay kailangang painumin ng ilang patak ng bakuna sa polyo minsan sa isang buwan sa loob ng tatlong buwan. Sa ilang bansa, ang bakuna laban sa polyo ay kaagad iniiniksiyon sa mga bagong silang na sanggol. Sa ibang bansa naman, isinasagawa ito kapag 2 buwan na ang sanggol. Pinakamahusay na paraan ang huwag mapasuso ang bata 2 oras bago o matapos mabigyan ng ilang patak ng bakuna.
  • B.C.G., para sa tuberkulosis. Ito ay minsanang iniksiyon sa kanang balikat. Ang mga sanggol ay maaari nang bakunahan pagkasilang o anumang sandali pagkaraan. Ang maagang bakuna ay lalong mahalaga kung may tuberkulosis ang isang kasambahay. Ang bakuna ay lumilikha ng sugat at nag-iiwan ng pilat.
  • Tigdas: Isang iniksiyon lamang ang kailangan sa mga batang mula 9 hanggang 14 na buwan ang edad, depende sa kanilang lugar.
  • Tetano: Para sa matatanda at mga batang mahigi tsa 12 taong gulang, pinakamahalagang ba

kuna ay ang kontra-tetano. Isang iniksiyon bawat buwan sa loob ng tatlong buwan. Isa pagkaraan ng isang taon, at pagkatapos ay isa, tuwing ika-10 taon. Kailangang mabakunahan ang sino man laban sa tetano-lalo na ang mga babaing buntis para mapangalagaan ang kanilang sanggol laban sa tetano.

  • Bulutong-tubig: Ang bakunang ito, na itinuturok sa kaliwang balikat, ay maaaring isagawa sa araw ng pagsilang o anumang sandali pagkaraan Ito'y nagsusugat at nag-iiwan ng pilat. Maaaring maging sanhi ito ng sinat. Sikaping mabawalan ang mga bata sa pagkamot sa sugat. Gupitin nang maiksi ang kanilang kuko. Sa maraming lugar na ganap nang nasugpo ang bulutong, hindi na kailangan ang bakuna.

Sa ilang lugar, may bakuna rin laban sa kolera, yellow fever, tipus, beke at tigdas-Aleman. Ang World Health Organization ay gumagawa rin ng hakbang upang magkaroon ng bakuna laban sa ketong at malarya.


Paalala: Bakunahan ang inyong mga anak sa takdang panahon. Tiyaking kompleto sila sa bawat bakunang kailangan nila.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 26 Abril 2010).

Kategorya:Kalusugan