Dehydration

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Kawalan ng sapat na tubig sa katawan.

Karamihan sa mga batang namamatay sa pagtatae ay nawawalan ng sapat na tubig sa katawan.

Ang kakulangang ito ng tubig ay tinatawag na dehydration.

Mga palantandaan ng dehydration:

Graphics 104B.jpg

Nauubos ang tubig sa katawan kapat mas marami ang lumalabas kaysa pumapasok sa katawan. Nangyayari ito kapag malakas ang pagpatae, lalo na kung may kasamang pagsusuka. Nangyayari rin ito kapag malubha ang karamdaman ng maysakit at hindi makakain o makainom nang husto.

Sinuman ay maaaring magkaroon ng dehydration subalit ito ay mas madaling mangyari at mas delikado sa maliliit na bata.


Paalala: Kapag tubig na ang itinatae ng isang bata, may panganib na mawalan siya ng sapat na tubig sa katawan.


Mahalagang malaman ng bawat isa—lalo na ng mga ina—ang mga palatandaan ng dehydration at kung paano ito maiiwasan o magagamot.

Pag-iingat at paggamot sa dehydration:

  • Ang isang taong may dehydration ay dapat uminom ng maraming likido: tubig, tsa, sopas, atbp. Pero huwag nang hintayin pang mag-umpisa ang dehydration.
  • Sumusuka man o hindi, makaiiwas sa dehydration ang isang taong nagtatae kung mabibigyan ng maraming likido o Rehydration Drink sa simula pa lamang. Mahalagang-mahalaga ito lalo na sa mga batang parang tubig na ang tae.
  • Malaki ang maitutulong ng Rehydration Drink sa pag-iingat at paggamot sa dehydration:
    • Ipainom ito nang unti-unti sa maysakit tuwing 5 minuto, araw at gabi, hanggang umihi siya nang normal. Ang malaking tao ay nangangailangan ng 3 o higit pang litro bawat araw. Ang isang maliit na bata ay nangangailangan ng hindi kukulangin sa 1 litro isang araw.
    • Piliting uminom ng Rehydration Drink ang maysakit nang unti-unti pero madalas kahit nagsusuka man siya. Kung ang taong may dehydration ay hindi makainom nang sapat upang matumbasan ang nawawalang tubig sa katawan o kaya'y isinusukang lahat ang iniinom, maghanap ng isang health worker na marunong maglagay ng likido sa ugat (intravenous solution).


Tandaan: Kung maaari, pulot-pukyutan ang gamitin sa Rehydration Drink, sa halip na asukal. Ang pulot ay binubuo ng simpleng asukal (glucose) na mas madaling magamit ng katawan. Ang pulbos na glucose ay mas mainam pa kaysa pulot-pukyutan. Ang Rehydration Drink na may glucose o pulot-pukyutan ay mahalaga sa mga batang hindi malusog at grabe ang pagtatae. Sa ilang lugar, makakakuha kayo ng maliliit na kahon ng Rehydration Mix na may halong glucose, kasama ang wastong kombinasyon ng iba't ibang asin.
Graphics 105.jpg


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 26 Abril 2010).

Kategorya:Kalusugan