Prostate gland

From Wikihealth
(Redirected from Glandulang prostate)
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-OZ2r0_Qi': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_2eb579cf4445-1.gif' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.
Ang prostate gland ay isang glandula na matatagpuan sa loob ng male reproductive system sa ilalim ng pantog. Ito ay hugis castañas o chestnut. Pinapaligiran ng prostate ang unahan ng urethra o ang kanal na nagtatangal ng laman ng pantog.

Ang prostate ay hindi nag-iisa. Maraming glandula na may bilang mula 30-50 at sa gitna nito ay may mga lupon ng makinis na laman. May mala-gatas na likido na nilalabas ang prostate sa urethra sa oras ng ejaculation ng semen tulad ng mga mineral at asukal. Ang semen ay ang likido na nagdadala ng sperm na nagsisilbing tulong sa reproduction.

Ang orihinal na pangalan ng prostate ay galing sa salitang Greek na "prostates" na ang ibig sabihin ay pagtayo sa harap. Ang anatomist na si Herophilus ay tinawag itong prostate dahil ito ay nakatayo bago ang testes.

Contents

Tungkulin

Isa sa mga tungkulin ng prostate gland ay ang pagtulong sa pagpigil ng ihi sa pamamagitan ng pagdiin sa parte ng urethra na pinapaligiran nito. Ang pangunahing tungkulin ng prostate gland ay ang paggawa ng substances na makikita sa normal na semen.

Ang isang lalaki ay maaari pa ring mabuhay ng maayos kahit wala na ang kanyang prostate gland.

Karamdamang may kinalaman sa prostate

Ang prostatitis ay ang pamamaga ng prostate. Ang pamamaga nito ay maaaring dulot ng impeksyon kung kaya’t ito ay karaniwang ginagamot ng antibiotics.

Ang normal na prostate gland ng isang malusog na batang lalaki ay may hugis na katulad ng isang walnut (<30g). Ang glandulang ito ay sadyang lumalaki habang ang lalaki ay nagkakaedad. Ang hormone-related na paglaki dahil sa pagtanda ng lalaki ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia (BPH) at ito’y walang kinalaman sa prostate cancer. Ito ay maaaring gamutin gamit ang alpha blockers, 5-alpha-reductase inhibitors, o operasyon ng enlarged prostate. Ang operasyon ay isinasagawa sa piling mga kaso upang maiwasan ang komplikasyon.

Ang prostate cancer' naman ang pinakakaraniwang kanser sa mga lalaki (maliban sa skin cancer). Isa sa bawat 35 na lalaki ang namamatay dahil sa prostate cancer. Ito ay ginagamot sa pamamagitan ng operasyon, radiation therapy, hormone therapy, at chemotherapy. May mga lalaki na pinipiling ipagpaliban muna ang gamutan at tinatawag itong watchful waiting.

Ang BPH at ang prostate cancer ay maaaring magdulot ng problema sa mga matatandang lalaki. Isang halimbawa ay ang paglaki ng prostate gland na maaaring pumiga sa outlet ng pantog o ng urethra na nagdudulot ng kahirapan sa pag-ihi. Isa sa mga palatandaan na dapat obserbahan ay ang pagbagal ng urinary stream at ang madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi.

Ang pasyenteng makakaranas ng problema sa kanilang prostate ay dapat magpatingin sa urologist o sa primary-care doctor.

Pagsusuri sa prostate

  • Digital rectal examination (DRE) - Ang DRE ay may pagkakataon na nakakatuklas ng malaking prostate, lumps o nodules ng prostate cancer, o malalambot at maselang bahagi ng prostate dulot ng prostatitis.
  • Prostate-specific antigen (PSA) – Ang prostate ay gumagawa ng protina na tinatawag na PSA. Ito ay maaaring sukatin sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Kapag ang PSA ay mataas, may posibilidad ng prostate cancer. Maaaring rin itong indikasyon ng paglaki ng prostate.
  • Prostate ultrasound (transrectal ultrasound) – Ito ay karaniwang isinasagawa kasabay ng biopsy upang malaman kung ang isang lalaki ay may prostate cancer.
  • Prostate biopsy – Isang karayom ang ipinapasok sa prostate upang kumuha ng laman para suruin kung ang lalaki ay may prostate cancer. Ang karayom ay karaniwang idinadaan sa rectum.

Sanggunian