Revision history of "Baga"

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:48, 31 May 2011Mimay (Talk | contribs). . (7,602 bytes) (+7,602). . (Created page with 'Ang baga. Ang mga '''baga''' o '''''lungs''''' ay isang pares ng espongahadong organ na puno ng hangin at matatagpuan sa magkabil…')