Dugo

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang Dugo ay isang fluid tissue na nagtataglay ng nakalutang na cells na matatagpuang dumadaloy sa sistemang sirkulatoryo at naghahatid ng substansya sa katawan tulad. Isang halimbawa nito ay mga natunaw na pagkain tulad ng amino acids at glucose, excretory products ng katawan, init na galing sa respiring body organs at tisyus at oxygen at carbon dioxide para sa respirasyon. Maliban sa paghatid ng mga substansya, pinoprotektahan din ng dugo ang katawan laban sa mga pahotgens na nagiging sanhi ng pagkakasakit.

Ang dugo ay binubuo ng plasma, red blood cells, at white blood cells. Ang mga sakit sa dugo ay anemia, sickle cell anemia, at polycythemia vera, Iymphocytopenia, eosinophilia, leukemia, leukopenia, hemophilia, at ITP. Kasali rin dito ang blood poisoning at multiple myeloma.

Sanggunian