Revision history of "Pawis"

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:09, 26 May 2011‎ Julie (Talk | contribs)‎ . . (4,760 bytes) (+4,760)‎ . . (Created page with 'Pawis. Ang '''pawis''' ay malinaw at maalat na likidong lumalabas sa balat ng tao. Ang pagpapawis ay isang paraan upang ang tao ay…')